STOWARZYSZENIE FORUM ROZWOJU REGIONU W WISZNICACH

Zalew w Horodyszczu

Projekt: „Utworzenie strzeżonego miejsca do sportu i rekreacji nad Zalewem w Horodyszczu" w ramach którego utworzono wypożyczalnię kajaków.
Projekt wspierany przez Fundację Wspomagania Wsi oraz Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
Projekt jest początkiem działaniu w kierunku tworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji nad Zalewem w Horodyszczu.

Projekt ma na celu wykorzystanie istniejącego zalewu w Horodyszczu i rzeki Zielawy do utworzenia bezpiecznego miejsca do sportu i rekreacji mieszkańców wsi a zarazem utworzenia miejsca pracy. Przewiduje się utworzenie plaży wraz z konieczną infrastrukturą i zakup kajaków które pozwolą na organizowanie spływów kajakowych po zalewie i rzece Zielawie.
Podstawowymi działaniami jest uprzątnięcie brzegu zalewu z przeznaczeniem na plażę, dowiezienie piachu, rozplantowanie, oznakowanie i utworzenie miejsca do kąpieli w letnich miesiącach z nadzorem ratownika. Dla ochrony środowiska naturalnego zostanie wyznaczona jedna droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe, w ten sposób będzie mniejsze zanieczyszczenie środowiska, zostaną ustawione pojemniki na śmieci, kabina sanitarna typu „toi toi”, a także zostanie stworzone miejsce pracy na czas letni – ratownika z uprawnieniami. Planuje się zakup 4 kajaków wraz osprzętem i z kamizelkami w celu wypożyczania osobom zainteresowanym za odpłatnością i organizowanie spływów kajakowych w okresie od wiosny i jesieni. Organizacją spływów zajmie się zatrudniona osoba z odpowiednim przygotowaniem.
Stowarzyszenie zawarło umowę z Zarządem Wojewódzkim Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie jako Zarządcą terenu oraz urządzeń zbiornika wodnego w Horodyszczu na rekreacyjne i turystyczne wykorzystanie. Zalew w Horodyszczu przy rzece Zielawie wybudowany jako zbiornik wodny, retencyjny, nie ma zastosowania do celów rekreacyjnych Obecnie zbiornik wodny został zarybiony przez wędkarzy, w letnich miesiącach okoliczni mieszkańcy korzystają ze zbiornika jako kąpieliska. jednak odbywa się to w niecywilizowanych warunkach, następuje dewastacja brzegu i zaśmiecanie.
Stowarzyszenie pragnie zaktywizować społeczeństwo wiejskie do wspólnej pracy przy realizacji projektu w celu utworzenia miejsca sportu, rekreacji i turystyki przy istniejącym zbiorniku wodnym przez co nastąpi uatrakcyjnienie miejscowości, zwiększenie liczby turystów, zwiększenie dochodów ludności wiejskiej oraz pośrednio polepszenie sytuacji życiowej. Działka na której wybudowany został zbiornik wodny (około 20ha, w tym lustro wody ok. 9,2ha) położona jest przy drodze asfaltowej wiejskiej łączącej wsie Łyniew i Horodyszcze. Jest to dość duży teren, w tym nie zagospodarowany (ok.10ha), więc planuje się przede wszystkim wydzielić jedną drogę nieutwardzoną dojazdową do zalewu (obecnie mieszkańcy wjeżdżają pojazdami z różnych stron zalewu, podjeżdżając zbyt blisko, niszczą brzeg), wyznaczyć jedno miejsce na parking, plażę.
W celu zorganizowania plaży planuje się wyznaczenie miejsca, nawiezienie piasku, rozplantowanie, oznakowanie, ustawienia pojemników na śmieci, kabiny sanitarnej. Zakup kajaków umożliwi rozwój sportu i rekreacji w dłuższym czasie w roku – od wiosny do jesieni i zapoczątkuje utworzenie wypożyczalni sprzętu nad zalewem. Wspólna praca oraz nadzór ma na celu wykształcenie współodpowiedzialności za wspólne mienie, dostrzeganie wspólnych korzyści płynących z posiadania na swoim terenie zbiornika wodnego. Projekt jest przeznaczony dla rodzin ze wsi Horodyszcze, głównie dla dzieci, młodzieży.

CEL PROJEKTU

Wykorzystanie terenu zalewu w Horodyszczu oraz rzeki Zielwy do rozwoju sportu i rekreacji w środowisku wiejskim, głównie dzieci i młodzieży wsi Horodyszcze oraz do stworzenia miejsca pracy do nadzoru w czasie kąpieli oraz do organizowania spływów, wypożyczania sprzętu.

Decyzja o realizacji projektu wynika z debat jakie odbywały się na zebraniach wiejskich przed uchwaleniem budżetu gminy Wisznice oraz dyskusji rodziców na zebraniu Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Horodyszczu w związku z bezpieczeństwem dzieci w czasie letnich miesięcy. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców wystąpiono z inicjatywą utworzenia nadzorowanej przez ratownika plaży i wypożyczalni sprzętu, która zarówno uatrakcyjni letnie wakacje, przyniesie zyski finansowe i społeczne.

W celu utworzenia nadzorowanej plaży, zostaną wykonane następujące prace:

 • Wyznaczenie drogi dojazdowej
 • Wyznaczenie i oznakowanie miejsc do parkowania pojazdów
 • Sprzątniecie brzegów zalewu oraz terenu wokół zalewu
 • Uzupełnienie piasku na plażę – zakup oraz rozgarnięcie
 • Zakup i ustawienie pojemników na śmieci
 • Zakup i ustawienie kabiny sanitarnej
 • Zakup kajaków

BENEFICJENCI PROJEKTU

Beneficjentami projektu są dzieci, młodzież i osoby dorosłe ze wsi Horodyszcze, ale też osoby z sąsiednich wsi, gospodarstw agroturystycznych i turyści.

EFEKTY PROJEKTU

 • integracja lokalnego środowiska
 • podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej miejscowości i gminy
 • podniesienie walorów estetycznych środowiska
 • kreowanie myślenia pozytywnego, ekonomicznego
 • przeciwdziałanie ubóstwu, dowartościowanie, podniesienie samooceny
 • utworzenie miejsca pracy dla gospodarza terenu z uprawnieniami ratownika
 • wyznaczona droga dojazdowa
 • wyznaczone i oznakowane miejsca do parkowania
 • wyznaczona i uporządkowana plaża nad zalewem
 • zakupione i ustawione pojemniki na śmieci
 • zakupiona i ustawiona kabina sanitarna typu „toi toi”
 • zakupione kajaki

  Sprawozdanie z realizacji projektu „Utworzenie strzeżonego miejsca do sportu i rekreacji nad Zalewem w Horodyszczu” w ramach konkursu „Środowisko Naturalne Naszą Szansą” dofinansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi oraz Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

 1. Celem projektu było wykorzystanie terenu Zalewu w Horodyszczu oraz rzeki Zielawy do rozwoju sportu i rekreacji w środowisku wiejskim, głównie wśród dzieci i młodzieży wsi Horodyszcze, a także mieszkańców gminy Wisznice i okolicznych miejscowości oraz turystów a także utworzenia miejsca pracy do obsługi terenu, wypożyczani sprzętu, organizowania spływów kajakowych oraz nadzoru nad miejscem wypoczynku.
 2. W ramach projektu wyznaczono i utworzono drogę, dzięki której dojazd do Zalewu jest ułatwiony i samochody nie niszczą naturalnej roślinności otaczającej Zalew. Wyznaczono jedno miejsce na parking, co umożliwia osobom korzystającym z terenu zbiornika wodnego, bezpieczny i jednocześnie nie ingerujący w środowisko naturalne wypoczynek. Dowieziono piachu, wygrabiono nieczystości, wysprzątano i wykoszono trawę nad Zalewem, wyznaczono miejsce na ognisko, ustawiono tablice informacyjne i ławeczkę. Zakupiono kajaki, wiosła, kamizelki i przyczepkę samochodową do przewożenia kajaków w celu organizowania spływów po różnych rzekach naszego Regionu.
 3. Stowarzyszenie również wykonało wiele czynności wcześniej nie zaplanowanych, a jednocześnie koniecznych do poprawy estetyki jak np. nawiązano współprace z grupą wędkarzy w celu wypielenia części chwastów zalegających w pasie zasadzonych drzew, pozyskano kołki od Gospodarstwa Pomocniczego w Wisznicach do uzupełnienia ogrodzenia w części przy drodze. Wykoszono oraz uprzątnięto cały teren wokół Zalewu. Ustawiono kosze na śmieci, a także kabinę sanitarną typu Toi – Toi, która stała do końca października 2007 roku.
 4. Stowarzyszenie nawiązano współpracę z ludźmi zajmującymi się od dłuższego czasu organizowaniem wypożyczalni i spływów kajakowych z terenu rzeki Rospudy. Dzięki ich uprzejmości pozyskano dodatkowo część osprzętu oraz cztery (4) kajaki nieodpłatnie, co wzbogaciło naszą ofertę, a jednocześnie pozwoliło spojrzeć szerzej na nasz projekt.
 5. Dzięki realizacji projektu dzieci i młodzież zdobyły szeroką wiedzę i umiejętności dotyczące korzystania ze sprzętu wodnego, a także zasad przebywania nad wodą. Mieszkańcy gminy Wisznice bardzo chętnie pomagali przy organizowaniu miejsca do wypoczynku: rozplantowaniu piachu, sprzątaniu brzegu Zalewu a także całego terenu. Taka współpraca pozwoliła na pobudzenie odpowiedzialności za wspólne mienie, dostrzeżenie korzyści płynących z posiadania na swoim terenie zbiornika wodnego.
 6. Stowarzyszenie w swoich działaniach zwraca szczególną uwagę na propagowanie i kreowanie zdrowego stylu życia, a także turystyki i rekreacji w naszej gminie. Projekt przyczynił się również do integracji społeczeństwa, wyrabiania poczucia estetyki, oraz podejmowania działań mających na celu promocję Regionu.
 7. W dniu 2 września 2007 roku Stowarzyszenie zorganizowało Festyn „Spotkania Kultur Pogranicza” nad Zalewem w Horodyszczu, w którym, w sumie, udział wzięło kilka tysięcy mieszkańców naszego Regionu oraz gości z Terenu Powiatu Parczewskiego i Bialskiego w różnym wieku. Zaproszone zespoły ludowe prezentowały swoją twórczość, stoiska artystyczne prezentowały twórczość ludową, malarstwo, rękodzieło artystyczne, tradycję i kulturę. Nie zabrakło wyrobów garmażeryjnych, dobrej muzyki, rozgrywek sportowych. Jedną z atrakcji było pływanie na kajakach na Zalewie.

Warning: Unknown: open(/var/www/vhosts/wisznice/wisznice.org.pl/phptmpdir/sess_eut67hs3350u0ju4g5q1o0r7g1, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/vhosts/wisznice/wisznice.org.pl/phptmpdir) in Unknown on line 0